Asistentul social – funcții, rol, intervenții și competențe în protecția copilului

Asistentul social – funcții, rol, intervenții și competențe în protecția copilului

 

Călărași 17.02.2020   Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale a publicat un ghid pentru asistenții sociali în domeniul protecției copilului, în cadrul proiectului intitulat „Asistență socială unitară și eficientă în serviciile de protecție a copilului”. Ghidul de intervenție se adresează tuturor asistenților sociali din domeniul protecției copilului care doresc să-și îmbunătățească practicile, și le oferă o abordare coerentă, stabilind anumite aspecte de bază în diferite etape ale acțiunii lor – de la evaluarea inițială până la planul de intervenție.

           Asistentul social are un rol decisiv / vital în protecția copilului și promovarea bunăstării acestuia,  în luarea rapidă a deciziilor care pot face diferența în viața copiilor aflați în dificultate, în urmărirea interesului lor superior. În acest sens, asistentul social trebuie să știe ce să facă, pas cu pas, pentru ca prin ceea ce face, să asigure continuitatea și coerența acțiunilor sale, să urmeze un ghid care să-l „salveze” de subiectivism, improvizație, omisiuni. sau/și proceduri greoaie, greu de implementat, respectat și urmat.

      Managerul de caz este o funcție a asistentului social  care deține un nivel de competență profesională în conformitate cu cerințele CNASR și care asigură coordonarea activităților de asistență socială preventivă, în scopul prevenirii instituționalizării beneficiarilor de servicii sociale sau implementării intervenției de specialitate. planuri și programe în vederea reabilitării, recuperării, pregătirii pentru viață și reintegrării în familia/societatea beneficiarilor de servicii sociale.

      În funcție de aria de responsabilitate,  managerul de caz (RC ) poate avea următoarele  roluri  în intervenția sa:

 1.  Cunoașterea sistemului de asistență socială, definind rolul, misiunea și modul de funcționare al serviciului social în care activează, astfel:
 2. Cunoaște schema sistemului de servicii sociale la nivel județean și/sau local (cunoaște locul și relațiile de colaborare cu celelalte servicii);
 3. Participă la pregătirea unui sistem de primire, înregistrare și soluționare a reclamațiilor privind serviciile oferite;
 4. Participă la elaborarea ghidului de prezentare a serviciilor;
 5. Comunică lista de servicii și instituții partenere părintelui, copilului beneficiar, în vârstă de peste 10 ani, folosind un limbaj adecvat și ținând cont de gradul de maturitate al copilului;
 6. Realizează baza de date a serviciului cu informații despre beneficiari (date personale, servicii oferite, intervenții etc.) și se asigură că aceasta este utilizată în conformitate cu legislația în vigoare, privind accesul la informații și asigurarea confidențialității informațiilor referitoare la clienți;
 7. Participă la întocmirea manualului de procedură al serviciului (Procedura de menținere a legăturii copilului cu familia sau cu alte persoane importante/de atașament pentru acesta, Procedura privind ieșirea copilului din centru, Procedura privind dreptul la viață privată și confidențialitate, Procedura privind prestația , înregistrarea, soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind serviciile oferite sau al căror acces este facilitat, Procedura privind soluționarea cazurilor de absență a copiilor fără permisiune, Procedura privind sesizarea evenimentelor care afectează situația copilului);
 8. Contribuie la dezvoltarea materialelor promotionale (ex. Pliante, brosuri), al caror continut este adecvat grupului tinta (ex. Copii, parinti, profesionisti, mass media);
 9. Respectați instrucțiunile privind modul de abordare și transmitere a informațiilor care le sunt încredințate în scopuri de protecție a copilului.
 1. Lucru de caz:
 1. Coordonează intervențiile și acțiunile desfășurate în folosul copilului și al familiei, pe baza planului de servicii;
 2. Gestionează dosarul copilului (redactarea, actualizarea/completarea, închiderea dosarului copilului);
 3. Organizați pentru fiecare copil un program special de cazare cu ceilalți copii și cu personalul serviciului/centru, cu o durată minimă de două săptămâni);
 4. Oferă/asigură acces la servicii de consiliere/informare juridică și medicală sau orice alte servicii;
 5. Asigură existența consimțământului părinților și al copilului pentru înregistrare sau fotografiere ținând cont de gradul sau maturitatea;
 6. Completați formularul de monitorizare a situației copilului, pe care îl transmite DGASPC, pentru a crea o bază de date și a monitoriza situația tuturor copiilor înscriși în sistemul de protecție a copilului;
 7. Efectuați evaluarea inițială;
 8. Participă la vizitele părinților/familiei extinse sau ale altor persoane importante sau apropiate copilului;
 9. Încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care îi privesc, inclusiv viața de zi cu zi;
 10. Se asigură că opiniile și propunerile copilului, în calitate de beneficiar, precum și ale familiei sau ale persoanelor importante pentru copil, decizii importante pentru viața copilului, sunt consemnate în dosarul copilului;
 11. În cazul în care bănuiește sau identifică situații de abuz, neglijare și/sau exploatare a copilului, în care sunt implicați membri ai personalului serviciului, are obligația de a anunța de îndată coordonatorul, care aplică legislația în vigoare, sau, dacă șeful nu raporteaza aceste situatii DGASPC, in termenul prevazut de legislatie, are obligatia sa efectueze aceasta notificare;
 12. Asigură pregătirea corespunzătoare a copilului, la ieșirea din sistemul de protecție;
 13. Poate facilita, pe tot parcursul prestării serviciilor, copiilor care au împlinit vârsta de 10 ani, precum și familiei acestora sau, după caz, reprezentantului legal al copilului, accesul la datele din dosarul copilului, numai dacă aceasta nu nu contrazice interesul superior al persoanei;
 14. Participă la evaluarea de ansamblu a copilului, împreună cu ceilalți membri ai echipei interdisciplinare, și asigură colaborarea copilului/tinerului, a familiei/reprezentantului legal;
 15. Se asigură că în dosarul fiecărui copil/tânăr există documente care să ateste participarea și consultarea acestuia la ședințele echipei decizionale care îl privesc;
 16. Dezvoltarea instrumentelor de lucru pentru identificarea nevoilor părinților, altor membri ai familiei extinse sau reprezentantului legal și/sau persoanei care îngrijește copilul;
 17. Colaborează cu toți actorii sociali implicați în implementarea planului de intervenție;
 18. Se va asigura că, în mediatizarea cazurilor, legislația în vigoare privind protecția copilului, în relația cu mass-media, precum și prevederile standardelor minime obligatorii specifice serviciului, privind confidențialitatea datelor clienților, vor fi respectat;
 19. Consilierea/însoțirea familiei în vederea accesului la drepturi sociale/prestații sociale;
 20. Consiliază și informează părinții și ceilalți membri ai familiei extinse a copilului, pentru a cunoaște și înțelege drepturile și nevoile copilului, precum și drepturile și responsabilitățile care le revin în relația cu copilul;
 21. Se deplasează pe teren pentru a evalua și monitoriza cazurile copiilor care riscă să fie separați de părinți;
 22. Monitorizează implementarea și raportează managerului de caz;
 23. Întocmește și implementează PIS (pentru menținerea contactului cu familia și alte persoane importante din viața copilului și pentru reintegrarea în familie). Întocmește rapoartele de implementare a PIS;
 24. Recomandă închiderea cazului managerului de caz pe baza rapoartelor de monitorizare.

  Asistentul social trebuie să aibă abilități sociale, metodologice și de personalitate.